Sestry a lékaři společně v onkologii

 onkoSesterskou sekci organizovala a vedla PhDr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS.

 

Na paliativním semináři lékař a sestra bok po boku

Nebývá zvykem, aby sestry na konferencích běžně navštěvovaly  lékařské sekce. Paliativní seminář pro lékaře však potvrdil přísloví, že výjimka potvrzuje pravidlo a že problematika paliativní péče do stejné míry zajímá sestry stejně jako lékaře. Nejen nutriční terapeutky plnily zápisníky na přenášce MUDr. Evy Meisnerové ze IV.  Interní kliniky 1. LF UK a VFN, nazvané Nutriční podpora onkologických pacientů. Byly tu i sestry z domácí péče, z hospicových zařízení.

Ví se, že malnutrice zkracuje délku života pacientů, a proto její léčba je neopomenutelnou součástí onkologické léčby. Hovořilo se o indikaci k parenterální výživě (PV)  v onkologické péči a její realizaci v domácím prostředí. „Edukace příbuzných zde znamená během čtrnácti dnů udělat z laiků profesionální sestry“, uvedla přednášející. „Výsledky pracoviště jsou bez výjimky dobré, podařilo se udržet nebo zlepšit nutriční stav nemocných na PV“. Dobré výsledky jsou doporučením pro tuto léčbu, je třeba ji vyzkoušet, postupovat individuálně a s lidmi hovořit.

MUDr. Jolana Těšinová se zabývala právy zdravotníků. Hovořila o tom, jak by měla v době přibývajících stížností pacientů vypadat právní sebeobrana zdravotnického pracovníka a jaké jsou její možnosti podle platných právních norem. Další blok  semináře byl věnován léčbě kožních komplikací u onkologických pacientů. U všech přednášek  byl kladen důraz na  využití všech možností v prevenci vzniku kožních komplikací onkologických pacientů a  na nutnou a úzkou spolupráci odborností, především onkologických a dermatovenerologických klinik.

Sesterská sekce

Vedle lékařské sekce zajištěné PraqueONCO 2016 se představily sestry a další nelékaři v sesterské sekci. Sesterské sekci předsedaly PhDr. Dagmar Škochová, MBA a Zdeňka Dlouhá z VFN. V úvodu vystoupila prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, která slíbila přítomným sestrám, že ČAS bude dělat vše pro to, aby hlas sester byl nadále slyšen.

Exkursem do historie zahájila svou přednášku Sestra ve 21. století PhDr. Dagmar Škochová, MBA, v níž mj. připomněla, že letos uplyne 100 let od založení první české ošetřovatelské školy, dvouletky v Praze v Ječné ulici. Zmínila v té souvislosti  lékařské osobnosti té doby, které sestry podporovaly a které vzdělané sestry považovaly za podmínku kvalitní péče o pacienty. Dnes už sestra není tou sestrou, kterou byla před sto lety. Dnes se sama podílí na výuce na všech typech škol, získává stále nové kompetence k samostatnému výkonu profese (přibývají stomické poradny, ambulance pro hojení chronických ran apod.), sestry publikují v odborných časopisech, jsou autory a spoluautory odborných publikací, aktivně se účastní národních i mezinárodních konferencí atd. D. Škochová též zmínila aktuální otázky budoucího vzdělávání sester, stabilizace sester ve zdravotnickém systému, řešení kompetencí sester. Nyní jde o to, „aby byly kompetence správně nastaveny a také správně ohodnocemy,“ uvedla. Domnívá se, že není třeba odstranit stávající vzdělávací systém.

Posluchači vyslechli několik kazuistik o spolupráci při péči o pacienta mezi onkologickými a dermatologickými sestrami a velmi dobrých výsledcích právě zásluhou této spolupráce. Kazuistiky byly vybírány s ohledem na náročnost léčby a dosažení zlepšení kvality života pacientů v závěru života.

Sestry jsou zapojeny i do péče o pacienty, kterým je poskytována léčba prostřednictvím unikátních technických novinek, jako např. ozařovač nejnovější generace TOMOTOM ve VFN, který je dosud jediný v republice. Zazněly též zkušenosti s použitím VAC systému u různých typů ran a kazuistiky, kdy se metoda osvědčila u komplikovaného hojení. Závěr byl, že tento systém je velmi účinný při správné indikaci.

Sesterské sekce se zúčastnili i odborníci zabývající se psychikou člověka.

Nový projekt ve spolupráci s  1. LF UK a VFN na  posílení informovanosti a spolupráce s rodinami těžce nemocných dětí závažnými vzácnými onemocněními  představila na konferenci  speciální pedagožka Mgr. Petra Tomalová z Centra provázení (www.centrumprovazeni.cz, centrumprovazeni@seznam.cz). Přednášku nazvala Podpora a provázení pečujících osob.  Informovala o projektu na základě tříleté smlouvy s nemocnicí, z čehož již jeden rok uplynul. Jejich činnost začíná od sdělení diagnózy, v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností, až po předání rodiny do péče služeb dostupných rodině. Součástí Centra provázení je i krizová linka (24hodinová) a o radu a o pomoc se mohou na Centrum obrátit vedle rodičů i zdravotníci.

O tom, jak se cítí onkologický pacient hovořila na konferenci Ing. Marie Ředinová, předsedkyně  ILCO (www.ilco.cz) pomáhající pacientům se stomiemi. Uvedla, že pro tyto pacienty jsou mnohdy rozhodující informace, ale že bohužel jsou stále dostupné jen v omezené míře.

Na fotografii organizátorka sesterské sekce PhDr. Dagmar Škochová, MBA

Jarmila Škubová

Brno: Studio Bianca, Vranovská 19 | více informací ZDE

České Budějovice: Krajinská 384/42 (40a) | více informací ZDE

Hradec Králové: Adalbertínum (staré), Československé armády 300 | více informací ZDE

Karlovy Vary Cheb: Domov mládeže, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Drahovice ZDE

Ostrava: Kafárna, U Oblouku 10/501 | více informací ZDE

Plzeň: Západočeská galerie, Pražská 13 | více informací ZDE

Praha: kostel Sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 | více informací ZDE

© 2014 - SestraIN | Ing. Jiří Neumann
Grafika: www.klubko55.cz
Vytvořil: Ondřej Dvořák
Počet návštěv: 3 907 312


Přepnout na mobilní verzi